Resume presentation

resume presentation

Event Facility, business, plan, pdf, wedding Venue planner

Nejde však o výslovnost totožnou s mluvou hereckou, i když se při výchově řečníka některé přístupy herecké výchovy uplatňují. Studie je k dispozici v následujících formátech: zpět na přehled autorů zpět na přehled studií marie krčmové resumé in English Contribution of the phonic level of texts to constituting style of present-day public speeches If oratory is meant to fulfil its tasks,. To persuade the audience about particular ideas, it must create the illusion that the speaker is addressing an individual rather than anonymous collective audience. If attention is paid to the sound structure of the text, it is possible to find out that it is pronunciation that can considerably support creating the illusion. The sound structure of a public speech must primarily ensure full comprehensibility of the ideas presented. However, it is also a means by which the speakers are presenting themselves as cultivated personalities who are aware of their responsibility towards the audience. Besides, cultivated pronunciation is unmarked from both regional and social viewpoints, with no undesirable connotations. Moreover, the sound structure is an important element also from the aesthetic point of view, which considerably contributes to reaching the aims of public speech: information plus persuasion.

Essay: Thirteen days movie review yvonne Cheah - academia

The concept of functional stylistics with several functional styles, that should be doubted, but rather the silent way the concept is usually applied. It is necessary to regard this concept not as an absolutely valid information about reality, but as a tool that provides the possibility to categorize the manifold reality of communication into certain general categories, so that it would be possible to discuss it at the. The other extreme, the maximum enlargement of the number of general styles and giving up the concept of stylistic norms, is not suitable, because it denies the role of stylistics as a generalizing scholarly discipline. The innovations concerning the orientation of stylistics should not lead to enlargement of the number of styles, but deeper - to new investigations concerning their essence. At present it is just possible to prepare such approach; apart from other things by scholarly discussions. This is also a reflection of the new situation of communication reinforced by the new media: a scholarly discourse as a permanent direct discourse. zpět na přehled autorů zpět na přehled studií marie krčmové podíl fonické roviny textu na konstituování stylu dnešních řečnických projevů pokud má řečnictví plnit svůj úkol, skutečně posluchače pro nějakou myšlenku získávat, musí se obracet jakoby k jednotlivci, vytvářet iluzi, že řečník oslovuje nikoli anonymního. Sledujeme-li zde zvukové ztvárnění textu, pak právě výslovnost je peer prostředkem, který může tuto iluzi významně posí veřejném projevu jeho zvuková složka samozřejmě zabezpečuje plnou srozumitelnost vyjadřovaných myšlenek, nerozptyluje pozornost posluchače a usnadňuje mu percepci dík tomu, že jej neunavuje nutností domýšlet výrazy, které jsou při. Je však také prostředkem prezentace osobnosti: je náležité, aby se veřejný mluvčí i ve zvukové stavbě promluvy představil jako osobnost kultivovaná, která si uvědomuje svou zodpovědnost vůči posluchačům. Kromě toho je kultivovaná výslovnost regionálně i sociálně nepříznaková, a proto nevytváří nežádoucí asociace. Zvuková stavba řeči je navíc důležitým estetizujícím činitelem, který uskutečnění základního cíle veřejné promluvy - informování spojenému s persvazí - účinně napomáhá.

The concept of functional styles has been since the 1930s part of stylistic investigations in the czech context as well as in the broader context of Slavonic studies. The concept of functional styles operates with given general functions of language to which the individual language features are being found, mostly at the levels of naming units or composition of the text. The new, revised edition of the textbook "Stylistika současné češtiny" Stylistics of Contemporary czech that is being currently prepared brings again into question what level of generalization is possible when describing the level of style in language and what viewpoint in general is acceptable, with. Besides, it is necessary to take into consideration style as a gps quality of the whole unit of communication and loosening the relationship stylestylisticsstandard language. The increasing number of media of communication also plays a significant role. It results in opening borders among cultures and "national" styles, covering up differences between written and spoken utterances and devaluation of written and spoken word, enlargement of group of people who can create public texts of notional orientation, growing importance of style for the producers. Using language in communication, effects of these influences are ambiguous. In scholarly discussions it is pointed out that most of the existing texts are ambiguous as far as their function is concerned and that under these circumstances there is a growing number of texts which are polyfunctional or ambiguous as to their function. However, it is not the concept itself,.

resume presentation

If i was invisible for a day

Ve vědeckých diskusích se poukazuje na to, jak je většina existujících textů z hlediska funkce rozporná. Pochybnosti by měl vzbuzovat nikoli sám aparát funkční stylistiky s představou několika málo funkčních stylů, ale způsob, jímž je běžně užíván: je třeba ho brát nikoli jako absolutní výpověď o realitě, thesis ale jako nástroj, který umožňuje pojmout mnohotvárnou realitu sdělování do jistých obecných kategorií, aby. Druhý extrém, maximální rozšíření počtu summary obecných stylů spojené s rezignací na představu stylových norem není vhodný, protože neguje smysl stylistiky jako zobecňujícího vědního oboru. Inovace pojetí stylistiky by měla vést nikoli k rozšiřování inventáře stylů, ale hlouběji k novému řešení jejich podstaty. Takový pohled lze zatím jen připravovat,. I diskusemi na odborném fóru. I tu jde o odraz nové komunikační situace, kterou posílila nová média: odborné komunikace jako permanentního bezprostředního diskurzu. Studie je k dispozici v následujících formátech: Resumé in English New media - new styles?

The style of the communication is, sometimes unconsciously, influenced by all these factors. That is why the author thinks that the choice of the code,. The decision whether the spoken or the written language will be used, is  not really a stylistic factor comparable with  other factors which influence the style of the text. zpět na přehled autorů zpět na přehled studií marie krčmové nová média nové styly? Stať sleduje působení nově vznikajících způsobů předávání informace na formování jazykového stylu. V současnosti dochází k otevření hranic mezi kulturami, což vede i ke sbližování stylových norem v těchto kulturách vzniklýnadnění technické stránky produkce textu vede také ke sbližování jazyka a stylu textů mluvených a psaných. Navíc se rozšiřuje skupina osob, které tvoří veřejné věcné texty. Na jedné straně roste významu stylu pro prezentaci produktora komunikátu, na druhé straně se však oslabuje schopnosti vnější stránky textu ho skutečně identifikovat.

Writing, between Two Friends, about, environment, pollution

resume presentation

M, brand, x huaraches Pachuco leather

The text is the starting point of the process of generalization leading to the notion of stylistic norms of individual types of texts. Then there is the question, as to according to which criterion the generalization should be done. It is common to use function of the text as a criterion, but it is very well known that the term function can be used in various ways: both generally, in regard to various groups of texts, and with regard to each individual text taking. All this is possible in a pure resume scholarly approach to the reality of language and to the linguistic representation of reality. However, stylistics is also very closely linked with practical communication, which requires searching for generally acceptable rules for creating other texts and their evaluation as adequate/inadequate. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele Stať ukazuje, že rozdíl mezi projevy mluvenými a psanými není pouhým důsledkem kódu, v němž komunikace probíhá, ale je založen daleko hlouběji: Vychází již z procesu osvojování jazyka, který probíhá u mluvených projevů v prvním (mateřském) jazyce přirozenou cestou. Také percepce mluveného a psaného textu je odlišná nejen ve smyslu psaní - slyšení, ale i ve způsobu percepce textu a rozsahu úseků, které lze naráz vnímat a intepretovat.

To vše se, někdy i ne zcela vědomě, promítá do stylu komunikátu. Proto autorka soudí, že volba kódu, rozhodování o mluvenosti nebo psanosti, není ve skutečnosti slohotvorným činitelem srovnatelným s ostatními činiteli, které na styl komunikátu působí. Studie je k dispozici v následujících formátech: Resumé in English Spoken and Written Language as Stylistic Factors (2003) The article shows that the difference between written and spoken language is not caused just by the code in which the communication occurs, it has deeper roots. While the spoken norm of the first language (the mother tongue) is learned by the natural process and in contact with the whole national language, the written norm is learned by a controlled didactic process and it is bound to the standard language. Also the perception of the written language differs from the perception of spoken language not only by the means of writing hearing, but also in the mode of perception and the range of passages possible to perceive and interpret at once. .

The main concern of successful Anglophone authors is to make the reader understand the message without too much struggle, and to avoid reader frustration. Texts written in English are primarily oriented towards the reader. Czech authors, by contrast, tend to use more complex grammatical structures, and to avoid the repetition of words by an extensive use of synonyms, which is one of the requirements of the czech academic style. Czech texts are often less logically divided into sections than texts written in English. The main focus of most czech authors is to the topic in all its complexity. Texts written in czech are generally more intellectual than texts written in English; they are primarily oriented towards the topic.


Od deskripce k poznání obecného ve stylistice. Ve stylistice je zdrojem poznání vždy jedinečný text, který je vnímám (a interpretován) v jedinečné komunikační situaci. Od něho se odvíjí proces zobecnění k představě stylových zákonitostí typů textů. Otázkou je, podle jakého kritéria zobecnění vést: Jsme zvyklí užívat měřítko funkce textu, ale jsme si dobře vědomi toho, že se o funkci mluví velmi obecně jak ve smyslu množin textů, tak s ohledem na text jediný vzhledem k tomu, že jeho jednotlivé části mohou. Musíme se přitom vzdát části faktů zjištěných v konkrétních analýzách a při jejich explanaci. To vše je možné v čistě vědeckém přístupu k realitě jazyka a jejím lingvistickém vyjádření. Stylistická práce je však spojena velmi bezprostředně s vyjadřovací praxí a ta žádá také nalezení obecně přijatelných měřítek pro tvorbu dalších textů a jejich hodnocení jako přiměřených. Studie je k dispozici v následujících formátech: Resumé in English From description to knowledge about the general in the field of stylistics In stylistics, the source of knowledge is always a singular text, perceived and interpreted in a unique communicative situation.

For Students - norwalk public Schools

Čeští autoři naproti tomu používají složitější gramatické struktury a v souladu s požadavkem českých stylistických norem se vyhýbají opakování slov užitím synonym. České odborné texty mají díky volbě lexikálních a gramatických prostředků intelektuálnější roles charakter než texty anglické, ale jsou často méně logicky strukturovány. Autoři se soustředí na podání určitého jevu v celé jeho složitosti. Česky psané texty jsou orientovány především na téma. Studie je k dispozici v následujících formátech: Resumé in English, informative texts in czech and Anglo-American culture. The paper outlines the main structural differences between informative texts written in English and in czech, and the different approaches to teaching writing in Anglo-American and czech cultures. Czech academic style shares many features with the writing styles of other languages in Central and Eastern Europe. Academic texts written in English have for a more linear structure than texts written in czech.

resume presentation

zpět na přehled autorů zpět na přehled studií jany Chamonikolasové. Věcný text v české a anglosaské kultuře článek srovnává strukturu anglických a českých věcných textů. Při tvorbě textů se uplatňují rozdílné stylistické konvence, dané jazykovými, ale i kulturně historickými faktory. Český věcný styl se v mnoha ohledech podobá stylu jazyků střední a východní evropy, včetně němčiny. Anglofonní autoři se snaží podávat myšlenky snadno pochopitelnou formou. Věnují velkou pozornost logickému členění textu, v němž hierarchii oddílů naznačují grafickými signály, používají jednoduší lexikální a gramatické vazby a častěji opakují stejné výrazy. Anglické věcné texty mají lineárnější strukturu než texty české. Anglofonní autoři usilují o to, aby čtenář text pochopil, aniž by musel vynaložit velké úsilí. Anglické texty se orientují především na čtenáře.

your
organizační strukturu naznačují meta-textovými signály. Používají jednoduší lexikální a gramatické prostředky a opakují stejné výrazy. Svou identitu naznačují použitím zájmen první osoby jednotného čísla a volí asertivní formulace. Naproti tomu české texty působí skromnějším dojmem, protože autoři v souladu s českou stylistickou normou používají buď první osobu čísla množného nebo neosobní vazby. Autorská skromnost je dána také volbou méně asertivních formulací a modálních prostředků. Čeští autoři usilují o květnatý sloh - používají složitější gramatické struktury a opakování slov se vyhýbají bohatým užitím synonym. České texty jsou mnohdy méně přehledně uspořádány než texty anglické. Zatímco anglické texty jsou zaměřeny na čtenáře, české texty se soustředí především na podání tématu v celé jeho složitosti.

Czech academic writing, sharing many features with the writing styles of other Central and East European languages, is more intellectual and less reader-friendly than the Anglo-American academic style. Anglophone authors tend to present their ideas in a clear and easily comprehensible way: they organize their texts carefully, indicating text-organization by transparent graphical signals, and apply simpler lexical and grammatical patterns, including repetition. Many czech authors, by contrast, prefer more complex grammatical structures, yardage and-in agreement with the czech stylistic norm-avoid the repetition of words by an extensive use of synonyms. Czech texts are often less logically and less transparently organized than texts written in English. English academic texts are primarily oriented towards the reader, while czech texts focus on the topic and the presentation of all its complexity. Studie je k dispozici v následujících formátech: Resumé v češtině, struktura anglických a českých akademických textů Článek je srovnávací studií psaného akademického stylu. Věnuje se rozdílům v organizační a lexiko-gramatické struktuře textů anglofonních a českých autorů. Rozdílné konvence ve srovnávaných jazycích mají lingvistické, ale i kulturně historické kořeny.

Speech on, prize, distribution, ceremony

Stylistika, společné pojetí oboru, rozdíly pojetí oboru v lingvistikách - litevská stylistika - německá stylistika - slovenská stylistika, obecné otázky. Stylizace, metodologické otázky, věcný text jako problém stylistický, jazykové prostředky ze styl. Studiazyku, a stylu textů, přehled studií o věcných textech, další práce. Související s tématem, obhájené disertační práce, studiěcných textech. Klepnutím na následující odkazy přejdete na přehled studií jednotlivých autorů: PhDr. Jana, chamonikolasová, comparing the structures of academic texts written in English and czech. The article is a comparative stylistic study of written academic style, outlining certain differences in the organizational, and the lexico-grammatical structures of academic texts written by Anglophone and czech authors. The different conventions in the two languages have linguistic, as well as historical and cultural roots.


Resume presentation
all articles 50 articles
Click on the link below to go to my resumé. This module consists of three individual parts: Part 1: Understanding the resume part 2: Creating your Resume. Creating an Effective resume amp; cover Letter - powerPoint ppt presentation.

5 Comment

  1. Resume, writing (or curriculum vitae, cv) - powerPoint ppt, presentation. of self- presentation, which will help you to present yourself in the right way and set the right tone of the conversation with your. I havent written a cv/ resumé in a long time and need a professional to assist me in improving my resume presentation. generation: Compliment your resumé 's overall presentation and appeal by including professionally written cover and follow-up letters. culture, posters, Presentation Folders, Presentations, production, quark Xpress, quick learner, resourceful, sample cards, Slideshows. Resume resume What it is really about This ppt will help you to: Understand the basic principles of text- resume writing develop skills.

  2. Thinking like a recruiter Resumes and coverletters Social media and. Purpose of this Unit. To help students think about the rhetoric of creating a professional identity. 7 Sections Of a perfect Student. Resume - powerPoint ppt, presentation.

  3. How to Create a persuasive, resume. Business Communication, mgt309 University of North Carolina at Greensboro. Writing that Works (2010. Resume, critique session for Fresh Applicants - powerPoint ppt. Resume, building and Job searching. @ the milton Public Library.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*